Migdal

土屋達寛
土屋達寛

投稿

デスパニア語-3

arutena ni-su ma-mennto
seria su ma-menntoy 
aiasuromackia 
kantrekkingkia 
zaxsas 
lokiasma-mennto 
wexsasia 
ma-mentory 
riokeas 
mohurasas 
jefridongo 
jefradongo 
moniasuka 
riani-su 
heivuni-su 
monyualni-su 
wa-wannto 
lowa=wento 
hureiwasu 
mi-syan 
koa ra-mennto 
kokoa dha menntolry 
asianm 
policsas 
ideasikarasupalte 
mobuniasu 
mubahuto 
mubbna 
volubura-to 
pokiroida 
monnpa 

人気順のコメント(0)