Migdal

Ĉerm-Pfitov
Ĉerm-Pfitov

投稿 • に更新

人工言語-世界英語の文字と発音(ver. 2.1)

記事の言語版の一覧 他言語版があります
原文(日本語)言語不明

人工言語 世界英語の文字と発音の説明です。
イギリス英語を基にしていますが、その他の地域の英語で表記していても問題ないです。

例: oftn→ofán(often)

ラテン文字
IPA
á
[a/æ]
ápl(apple)
a
[ʌ/ɜ/ə/ɑ]
ambrela(umbrella)
ā
[ɜː/ɑː]
bād(bird)
b
[b]
banāna(banana)
c
[t͡ʃ]
cīz(cheese)
d
[d]
dikśanarī(dictionary)
dh
[ð]
dhis(this)
dz
[d͡z]
kidz(kids)
e
[ɛ/e]
elifant(elephant)
ē
[ɛː]
bē(bear)
f
[f]
fiś(fish)
g
[g]
greip(grape)
h
[h]
helikopta(helicopter)
hw
[ʍ]
hwái(why)
i
[ɪ/i]
áilánd(island)
ī
[iː]
kī(key)
j
[d͡ʒ]
jūs(juice)
k
[k]
kamera(camera)
l
[l/ɫ]
láian(lion)
m
[m]
meil(mail)
n
[n]
náif(knife)
ń
[ŋ]
kiń(king)
o
[ɔ/ɒ/(o)]
boi(boy)
ō
[ɔː/ɒː]
sō(saw)
p
[p]
páin(pine)
r
[ɹ/(ɻ)]
rábit(rabbit)
s
[s]
strōbari(strawberry)
ś
[ʃ]
śrimp(shrimp)
t
[t]
tī(tea)
th
[θ]
thiata(theatre)
ts
[t͡s]
háits(heights)
u
[u/ʊ]
fut(foot)
ū
[uː]
būt(boot)
v
[v]
váialin(violin)
w
[w]
wōta(water)
y
[j]
yogat(yoghurt)
z
[z]
zībra(zebra)
ź
[ʒ]
viźan(vision)

更新履歴
1.0 22/8/27 誤字、脱字の修正。
1.1 22/8/27 誤字、脱字の修正。
1.2 22/8/28 誤字、脱字の修正。
1.3 22/8/29 誤字、脱字の修正。
2.0 22/9/01 正書法の改定。
2.1 22/9/02 表を二列に修正。

人気順のコメント(0)