Migdal

Ĉerm-Pfitov
Ĉerm-Pfitov

投稿 • に更新

Letaz and pranansieiśan ov Cánlańg-Wâld Ińgliś (vâ. 2.1)

記事の言語版の一覧 他言語版があります
原文(日本語)言語不明

Dhis bī diskripśan fō letáz and pranansieiśan ov Cánlańg-Wāld Ińgliś.
It bī beisd on Britiś Ińgliś, bat cán-bī-ritn in enī adhā pleis Ińgliś.

igzāmpl: oftn→ofan(often)

Latin Alfabet
IPA
igzāmpl
á
[a/æ]
ápl(apple)
a
[ʌ/ɜ/ə/ɑ]
ambrela(umbrella)
ā
[ɜː/ɑː]
bād(bird)
b
[b]
banāna(banana)
c
[t͡ʃ]
cīz(cheese)
d
[d]
dikśanarī(dictionary)
dh
[ð]
dhis(this)
dz
[d͡z]
kidz(kids)
e
[ɛ/e]
elifant(elephant)
ē
[ɛː]
bē(bear)
f
[f]
fiś(fish)
g
[g]
greip(grape)
h
[h]
helikopta(helicopter)
hw
[ʍ]
hwái(why)
i
[ɪ/i]
áilánd(island)
ī
[iː]
kī(key)
j
[d͡ʒ]
jūs(juice)
k
[k]
kamera(camera)
l
[l/ɫ]
láian(lion)
m
[m]
meil(mail)
n
[n]
náif(knife)
ń
[ŋ]
kiń(king)
o
[ɔ/ɒ/(o)]
boi(boy)
ō
[ɔː/ɒː]
sō(saw)
p
[p]
páin(pine)
r
[ɹ/(ɻ)]
rábit(rabbit)
s
[s]
strōbari(strawberry)
ś
[ʃ]
śrimp(shrimp)
t
[t]
tī(tea)
th
[θ]
thiata(theatre)
ts
[t͡s]
háits(heights)
u
[u/ʊ]
fut(foot)
ū
[uː]
būt(boot)
v
[v]
váialin(violin)
w
[w]
wōta(water)
y
[j]
yogat(yoghurt)
z
[z]
zībra(zebra)
ź
[ʒ]
viźan(vision))


apdeit rekōd
1.0 8/27/22 karektid taipagráfikal eraz.
1.1 8/27/22 karektid taipagráfikal eraz.
1.2 8/28/22 karektid taipagráfikal eraz.
1.3 8/29/22 karektid taipagráfikal eraz.
2.0 9/01/22 sam nauteiśanal riviźanz.
2.1 9/02/22 karektid teibl tū 2 kyū.

人気順のコメント(0)