Migdal

フクロウナギ
フクロウナギ

投稿

Ebẹsa language の語一覧

Ebẹsa language で12/24までに使われた語を載せます。

a
aa
abạị
ataba
atasaii
baa
baabaa
baaboi
baaboife
baafe
baafẹ
baaii
baaoo
badisi
bafafạ
bai
basi
batabatafe
batabataferara
batata
batatafera
batịti
bẹbạu
bẹbẹu
bẹbẹubaaboife
bẹbẹuraraii
beebeeii
befẹ
bei
beibẹ
beii
beitabạ
beo
beta
bịạ
biesafạ
bifị
bifịfe
bifịịbaaebẹ
bio
bo
boboo
boesi
bofa
bofatịtẹ
boitaso
buạạ
bufạ
bufi
dạ
daa
daafe
daaooii
daara
daarara
daoa
datạ
debaoo
deda
dedafe
deiitạtạ
difẹfe
difẹfefe
difẹfeii
diirẹị
dirẹ
dirẹịị
dirẹsa
disịị
doi
ebẹ
ebẹfẹfe
ebẹsa
ebẹtata
ebẹtiti
edeedaa
eti
etife
fa
fạạfaa
fạbi
fạfạbạ
fẹ
feba
febẹba
febẹbafe
fẹbị
fẹbo
fẹbu
fedạ
fẹdị
fẹfei
fera
feti
fu
ibaabaaboi
ibaarara
ibaboife
ibu
idạ
idạfe
ieiebẹ
ifẹfe
iidaoa
iiorẹretiti
iirẹ
ioaba
ioabafe
ioatata
ira
iraraii
isa
isaii
itạbaararaii
itabei
o
odi
oee
oeoe
oeoebẹ
oeoesa
oeoesafe
oo
oore
otạtạ
rạ
rạbaba
rạbẹ
rạfe
rạfebẹba
rai
rạịị
rạịịre
rara
rạrara
raratịti
rạratiti
rạsa
rạsafe
rasisị
rạta
rạtafe
rebafe
rebạfe
sa
safạ
safe
sasabẹ
sasada
sasatạ
sasatẹ
seti
sị
sịbe
sịfu
sio
tạạtạạ
tạạtạạfe
tạbaa
tạbaabefẹ
tạbaara
tạbaaraii
tạbaararaii
tabe
tabẹ
taedifẹfeii
taetae
tafafa
tafafaii
tạịba
taoatạ
taobaaboi
taso
tata
tata
tạtạ
tạtạbaararaii
tatabạịị
tatabei
tạtạfe
tatarẹra
tẹ
teba
tebatebae
teitẹị
tẹtạ
tetatẹ
tẹte
tetee
ti
tịịfẹfe
tiifii
tịtẹ
tịtị
tịtibei
tịtirẹ
tịtitabạ
tịtịtata
totẹ
tutẹ
tututịtirẹ
utẹutẹfe

人気順のコメント(1)

たたむ
 
bertia_arbarigmirok profile image
ベルティア

╰U╯☜(。◠ω◠。 ) taf ! taf !
╰U╯☜(。◠ω◠。 ) fạfạbạ ! fạfạbạ !